Przejdź do treści
Edit Content

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
§1. Postanowienia ogólne
a. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://prosvetova.elms.pl/ prowadzony jest przez Alesia Prosvetova prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą
cosmetologist by Alesia Prosvetova
Krańcowa, nr 63, lok. 57, 02-493 Warszawa
Polska
NIP: 5223219005
na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
b. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia
c. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
§2. Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Konto – konto utworzone przez Kupującego w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Kupującego oraz historia złożonych przez niego Zamówień,
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu,
4. Kupujący, Usługobiorca – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
5. Produkt – rzecz ruchoma, którą Kupujący może zakupić w Sklepie lub treść cyfrowa w rozumieniu w ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu,
6. Regulamin – niniejszy regulamin,
7. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://prosvetova.elms.pl/
8. Sprzedawca, Usługodawca – Alesia Prosvetova prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą cosmetologist by Alesia Prosvetova Krańcowa, nr 63, lok. 57, 02-493 Warszawa Polska NIP: 5223219005

9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
§3. Postanowienia ogólne
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
– dostęp do Internetu,
– standardowy system operacyjny,
– standardowa przeglądarka internetowa,
– posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
8. Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Produktami pochodzą od Sprzedawcy bądź podmiotów trzecich, np. producentów lub dystrybutorów. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu.
§4. Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi drogą elektroniczną:
– umożliwienie składania Zamówień,
– Koszyk,
– założenie i utrzymanie Konta,
– przeglądanie zawartości strony Sklepu.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia Zamówienia w Sklepie. Złożenie Zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia Konta w Sklepie.
3. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do Koszyka.
4. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego, zgodnie z jego wolą.
5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie. W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
6. Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po wpisaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail), należy wprowadzić swoje dane. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Kupujący otrzymuje wiadomość za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) z informacją o utworzeniu Konta. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
7. Usługa przeglądania zawartości Sklepu umożliwia przeglądanie i odczytanie Kupującemu zawartości Sklepu.
8. Korzystanie z usługi przeglądania zawartości Sklepu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia na żądanie Kupującego strony Sklepu. Usługa ulega zakończeniu z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej strony Sklepu.
9. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
11. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
12. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego korzysta Kupujący. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
13. Dodatkowo zaleca się, aby Kupujący miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
14. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Sprzedawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Kupującego.
15. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
16. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie Sklepu (w tym zdjęć i opisów Produktów) bez pisemnej zgody Sklepu.
§ 5. Realizacja usługi i zasady uczestnictwa w Webinarze
1. Po zakończeniu rejestracji i (w przypadku płatnej usługi) uiszczeniu opłaty Uczestnik otrzyma Regulamin wraz linkiem umożliwiającym udział w Webinarze na adres e-mail przy zamówieniu usługi.
2. Uczestnik ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu i odesłania oświadczenia o jego akceptacji na adres e-mail Organizatora. W razie braku akceptacji dla treści Regulaminu, Uczestnik ma obowiązek zrezygnować z udziału w Webinarze i niezwłocznie poinformować Organizatora.
3. Zabronione jest przekazywanie danych dostępowych do udziału w Webinarze osobom trzecim.
4. Organizator może zapewnić możliwość interakcji z prelegentem lub innymi Uczestnikami poprzez komunikację w formie czatu.
5. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z usługi zgodnie z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
6. Organizator może rejestrować, udostępniać i archiwizować przebieg Webinaru.
7. Jeśli Uczestnik w czasie Webinaru ujawni informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego lub dane podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów, zobowiązany jest poinformować o tym Organizatora. Do czasu podania takiej informacji Organizator jest uprawniony do podejmowania działań wskazanych w ust. 6 bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Zamawiającego, Uczestnika lub osób trzecich.
8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów zmian w zakresie programu Webinaru lub warunków technicznych jego organizacji, co nie będzie stanowiło naruszenia Regulaminu.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności występujące po stronie Uczestnika, które uniemożliwią mu wzięcia udziału w Webinarze, w tym w szczególności:
a. błędne podane danych kontaktowych,
b. niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych niezbędnych do realizacji usługi,
c. nieprawidłowe działanie urządzeń teleinformatycznych.
§ 6. Postanowienia dotyczące konsumentów. Odstąpienie od Umowy
Dostęp czasowy do treści cyfrowych jest uruchamiany w momencie zarejestrowania płatności, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, co wiąże się dla niego z utratą prawa odstąpienia od umowy

Art. 38 ust. 13 ustawy o prawach konsumenta przewiduje, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji, w której dochodzi do dostarczenia treści cyfrowych, przy czym treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnienie świadczenia, czyli dostawa tych treści cyfrowych, rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

§ 7. Własność intelektualna/Prawa autorskie
1. Z chwilą zawarcia umowy Uczestnik uzyskuje prawo dostępu do treści w ramach Webinaru przez okres jego trwania. Treści te stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.), przeznaczone są do osobistego użytku Uczestnika. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania, powielania, rozpowszechniania, wprowadzania do obrotu treści Webinaru ani materiałów z Webinaru, ani udostępniania tych treści osobom trzecim.
2. Uczestnikom nie przysługuje prawo do utrwalania w żadnej formie treści i przebiegu Webinaru, bez pisemnej zgody Organizatora.
3. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do: nazw usług, domeny internetowej oraz zawartej na niej treści, w tym treści Webinaru oraz powiązanych materiałów, należą do Organizatora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Organizatora.
§ 8. Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego i Uczestnika jest Organizator (dalej „Administrator”).
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się pod adresem rodo@omnimodo.com.pl.
3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu:

  • organizacji Webinaru – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi Webinaru (art. 6 ust. 1. lit. b RODO)
  • prowadzenia rachunkowości Administratora i rozliczeń podatkowych – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora lub jego partnerów biznesowych w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • obsługi organizacyjnej, administracyjnej oraz informatycznej – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest organizacja Webinaru (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych – podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest dochodzenie i obrony przed roszczeniami oraz archiwizacja danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Webinarze. Dane Uczestników pozyskaliśmy od Zamawiającego w zgłoszeniu Państwa udziału w Webinarze.
5. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy:

  • w zakresie niezbędnym do realizacji umowy – przez okres jej trwania,
  • w zakresie danych rachunkowych i podatkowych – do upływu okresu przedawnienia zobowiązań skarbowych i księgowych związanych z dokumentacją rachunkową,
  • w zakresie wyrażonej zgody – do momentu jej wycofania.
  • w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tego interesu lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Po tych okresach będziemy przetwarzać dane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub przebiegu kontaktów służbowych.
§9. Zamówienia
1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
2. Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, Kupujący kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Produktów w Sklepie. Następnie wybrane przez Kupującego Produkty zostają przeniesione do Koszyka. Po skompletowaniu Zamówienia, Kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcją pojawiającą się na jego ekranie, tj. następnie wybrać adres dostawy oraz sposób płatności i kliknąć ikonkę „Zatwierdź zamówienie i zapłać”. Składając Zamówienie Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i zapłaty ceny oraz kosztów dostawy.
4. Zamówienie Kupującego zostanie przesłane do Sklepu, a Kupujący przekierowany w celu dokonania zapłaty za Zamówienie.
5. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty nabycia wybranych Produktów po cenach określonych w Zamówieniu.
6. W dalszej kolejności Sprzedawca prześle do Kupującego wiadomość e-mail, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione Produkty oraz informacją o sposobie pobrania Produktów.
7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Produktów jest potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (email o tytule „Potwierdzamy Twoje Zamówienie”) wysłany do Kupującego przez Sklep.
8. Dla Kupującego wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
9. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
10. Podane przy opisach poszczególnych Produktów ceny są wyrażone w złotych polskich i obejmują wszystkie ich składniki, w tym cła, VAT i inne podatki. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie Sklepu nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej Zamówień.
11. Sklep może wprowadzać nowe Produkty do oferty Sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.
§10. Płatności i wysyłka
1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU